ECTS katalog / Obecné informace pro studenty / Výukové prostory

Výukové prostory

Univerzitní knihovna

 • Výpůjční služby
 • Reprografické služby
 • Meziknihovní výpůjční služby
 • Rešerše z databází
 • Konzultační a poradenská činnost
 • Výměna časopisů
 • Doplňování fondu
 • Souborný katalog
 • Služby pro dílčí knihovny
 • Výpůjční oddělení

Studovny a počítačové učebny

Knihovna disponuje studijní částí se zahraniční literaturou a 20 počítačí, dále centrální počítačovou učebnou se 62 počítači (všechny s přístupem k internetu) a poskytuje okolo 150 míst. Pro studenty jsou dostupné také další počítačové učebny a placené reprografické služby (např. kopírky). Všechna fakultní oddělení jsou plně vybavena počítači a jinými prostředky nutnými k výuce a výzkumu. V celém univerzitním kampusu je možnost bezdrátového připojení k internetu.

 • Informační centrum
 • Studovny
 • Čítárna časopisů

Ústav jazyků

Ústav jazyků MENDELU nabízí také klasické kurzy arabštiny, angličtiny, francouzštiny, němčiny, italštiny, ruštiny a španělštiny a jazykové kurzy pro specifické účely. Tyto kurzy jsou součástí nabízených studijních programů.

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP)

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny (ŠLP) je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně, účelovým zařízením především její Lesnické a dřevařské fakulty. Od svého založení v roce 1923 ŠLP naplňuje tři základní poslání:

 • v prvé řadě poskytuje v rámci pedagogické a vědecké činnosti praktické zázemí posluchačům studijních programů lesnictví, krajinářství i dřevařství a vytváří podmínky vysokoškolským učitelům k řešení pedagogických, výzkumných a ověřovacích úkolů,
 • zabezpečuje řádné obhospodařování univerzitního majetku, a to s prestiží patřit mezi vedoucí subjekty resortu,
 • v neposlední řadě slouží široké veřejnosti, přičemž využívá svého nadstandardního rekreačního vybavení a bohatství, které poskytují rekreační a ostatní funkce lesa, realizuje také cílené projekty, jako je Lesní škola Jezírko či kulturní a společenská činnost na zámku Křtiny.

Školní zemědělský podnik Žabčice

Hlavní - účelová činnost zahrnuje především zabezpečování podmínek pro praktická cvičení a praxe posluchačů v provozech živočišné a rostlinné výroby, speciální výroby i v dalších provozech.

Doplňková - hospodářská činnost spočívá v realizaci standardních hospodářských aktivit zemědělského charakteru, tj. v produkci a prodeji komodit zemědělské prvovýroby na úseku živočišné i rostlinné produkce. Specifikem podniku však je, že jeho hospodářská činnost s výukou úzce prolíná a je nasměrována z hlediska potřeb výuky studentů napříč celým profilem zemědělské výroby.

Nelze opomenout kvalitativně významnou aktivitu podniku - vinařství. Výměrou cca 170 ha vinic se podnik řadí k významným vinařským podnikům v rámci České republiky. ŠZP Žabčice patří mezi šest zakládajících členů svazu integrované produkce hroznů a vína.

Typickými komoditami podniku jsou zejména pšenice, ječmen, mák, kukuřice zrno, řepka, slunečnice, hrozny, víno, višně, broskve, mléko, skot výkrm, prasata výkrm.

Botanická zahrada a arboretum

Botanická zahrada a arboretum je výukové a účelové zařízení Mendelovy Univerzity v Brně, které bylo založeno Prof. Ing. A. Bayerem v roce 1938 na ploše 2 ha. K rozšíření plochy areálu došlo v roce 1967 na stávajících 11 hektarů. Areál je rozčleněn do pěti tématických částí, které jsou popsány na schematické mapce.

Sbírky arboreta zahrnují na 4 000 taxonů orchidejí, 300 tillandsií, 2 000 trvalek, 350 kultivarů velkokvětých kosatců, 500 skalniček a 4 000 dřevin.

Zahrada leží v nadmořské výšce 220-250 m n.m. v oblasti s průměrným úhrnem srážek 547 mm/rok a průměrnou roční teplotou 8,4 °C. Podloží je tvořeno slinitým jílem, povrch sprašové hlíny s vysokým obsahem CaO, částečně jsou rostliny vysázeny na umělé navážce vzniklé po těžbě jílu.

Odborné a poradenské centrum ICV

Poradenské centrum poskytuje služby jak pro studenty a absolventy Mendelovy univerzity v Brně,
tak i služby technologického poradenství odborné veřejnosti.

Poradenské centrum nabízí studentům a čerstvým absolventům:

 • psychologické poradenství,
 • kurzy a tréninky měkkých dovedností (tzv. soft-skills), např. komunikační dovednosti, prezentační dovednosti, asertivita, týmová práce, time management;
 • přípravné kurzy zaměřené na úspěšné uplatnění na trhu práce, ve kterých se dozvíte např. jak napsat profesní životopis či motivační dopis v češtině i angličtině tak, aby zapůsobil na zaměstnavatele, jak se prezentovat u přijímacího pohovoru nebo si vyzkoušíte Assessment centrum "nanečisto";
 • profesní poradenství, sestavení osobnostního profilu, který pomůže odhalit Vaše silné a slabé stránky a najít cestu, jak je rozvinout;
 • prezentace zaměstnavatelů, dalších společností a odborníků z praxe o možnostech uplatnění, požadavcích na uchazeče apod., včetně informačních prezentací pro znevýhodněné studenty
 • koučování.

Všechny aktivity jsou studentům poskytovány zdarma. Do všech aktivit Poradenského centra se mohou zapojit i studenti různým způsobem znevýhodnění.