ECTS katalog / Obecné informace pro studenty / Služby pro studenty se specifickými potřebami

Služby pro studenty se specifickými potřebami

Studentem se specifickou potřebou je chápán takový student, který má například fyzický či smyslový handicap, specifickou poruchu učení, poruchu autistického spektra, psychické či jiné chronicko-somatické onemocnění. Služby a poradenství zajišťuje Poradenské a profesní centrum, a to zdarma.

Cílem Poradenského a profesního centra je především odstranit překážky ve studiu, podpořit váš osobnostní rozvoj a zvýšit uplatnitelnost na trhu práce.

Stěžejní službou je úprava podmínek studia - tzv. modifikace studia. Zpravidla se jedná o navýšení času u zkoušek, zpřístupnění studijních materiálů, zajištění bezbariérových prostor, zapůjčení pomůcek a technologií, asistenční služby, přepisovatelský a tlumočnický servis, individuální doplňková výuka, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu aj. Modifikace studia vychází z potřeb studenta a aktuálních možností univerzity.

Poradenské a profesní centrum nabízí zdarma také psychologické poradenství (i v anglickém jazyce) a právní poradenství.

Mendlova univerzita v Brně se snaží vyjít vstříc studentům s různým druhem specifické potřeby a je připravena jim pomoci překonat problémy a obtížné situace, které mohou v souvislosti s jejich znevýhodněním při studiu nastat. Každá fakulta nabízí studentům se specifickými potřebami individuální přístup nejen při výuce, ale i během celého zkouškového období.

V Brně funguje také mnoho organizací, které nabízí zdarma své služby lidem se specifickými potřebami:


TyfloCentrum Brno, o.p.s. – služby pro lidi se zrakovým postižením

Unie neslyšících Brno – služby pro lidi se sluchovým postižením

Liga vozíčkářů – služby pro lidi s pohybovým postižením

Práh jižní Morava, z. ú. – služby pro lidi s psychickým onemocněním

Paspoint, z. ú. – služby pro lidi s poruchami autistického spektra

Anabell – služby pro lidi s poruchami příjmu potravy