ECTS katalog / Informace o univerzitě / Požadavky na přijetí

Požadavky na přijetí

Základní podmínky pro přijetí k vysokoškolskému studiu jsou uvedeny v zákoně č. 111/1998 Sb o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), takto:

  • Přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech je podmíněno dosažením úplného středoškolského vzdělání nebo úplného středního odborného vzdělání.
  • Přijetí ke studiu v magisterském studijním programu po studiu v bakalářském studijním programu je podmíněno dokončení bakalářského studijního programu.
  • Přijetí do doktorského studijního programu je podmíněno absolvováním studia v magisterském studijním programu.

Ke studiu se lze přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky. 

Zahraniční studenti, kteří žádají o studijní pobyt na Mendlově univerzitě, mohou být buď  jako vyměnní studenti nebo samoplátci. Mendelova univerzita je zapojena do mnoha druhů výměnných dohod, z kterých si zahraniční studenti mohou vybírat. Více informací ohledně požadavků na příjetí a samotného procesu přijetí zahraničních studentů lze najít zde. Stránky pro zahraniční student jsou v angličtině. 

Výměnní studenti musí:

  • mít absolvovaný minimálně první ročník studia na jakékoliv vysoké škole,
  • být registrován jako student prezenční formy studia na své domovské instituci během jejich mobility v zahraničí,
  • přijet v rámci smluvního partnerství nebo přijet jako freemover,
  • podepsat tzv. Studijní smlouvu (Learning Agreement) před jejich příjezdem na Mendelovu univerzitu,
  • mít dostatečné znalosti anglického jazyka (požadovaná úroveň B1, doporučená B2).  

Samoplátci

Požadavky na přijetí se liší na jednotlivých fakultách a jsou dány vyhláškou děkana, která obsahuje požadavky na přijímací zkoušku, termíny, datum a formu přijímací zkoušky. Tyto informace musí být v souladu se zákonem č. 111/1998 zveřejněny na úřední desce fakulty a na internetu. Univerzita může ve výjimečných případech organizovat přijímací zkoušky na českém zastupitelském úřadu v domovské zemi studentů, aby snížila jejich náklady na cestování.