ECTS katalog / Informace o univerzitě / Uznávání předchozího studia

Uznávání předchozího studia

Uznávání předmětů ze studijního pobytu

Uznávání je založeno na 2 dokumentech:

 • Learning Agreement, který je podepsaný studentem a domácí i hostitelskou institucí před samotným výjezdem studenta. Všechny změny, ke kterým dojde v průběhu jejich studia v zahraničí, musí být zaznamenány a schváleny oběma univerzitami v tzv. Changes to Learning Agreement.

 • Úspěšně ukončené předměty jsou zaznamenány v Transcript of Records a jsou následně uznány děkanem / proděkanem fakulty na základě písemné žádosti a v souladu se Studijním a zkušebním řádem. 

Uznávání středoškolského vzdělání

Informace k uznávání vzdělání najdete na stránkách MŠMT (vizte zde). Zákon č. 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělání (školský zákon).

Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

O uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání mohou rozhodovat následující instituce:

 • Veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní program.
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (odbor vysokých škol) rozhoduje o uznání vzdělání získaného v Maďarsku, Německu, Polsku a Slovinsku (tj. v zemích s uzavřenou dvoustrannou mezinárodní smlouvou). MŠMT určí v případě pochybností o existenci obdobného studijního programu příslušnost vysoké školy k uznání, anebo může rozhodnout o uznání samo. Především je však odvolacím orgánem v případě zamítnutí žádosti.
 • Ministerstvo obrany v případech, kdy zahraniční vysokoškolské vzdělání bylo získáno v oblasti vojenství.
 • Ministerstvo vnitra v případech, kdy zahraniční vysokoškolské vzdělání bylo získané v oblasti bezpečnostních služeb.

Zahájení a průběh řízení:

Řízení se zahajuje na základě písemné žádosti absolventa zahraniční vysoké školy (dále jen žadatele), která je doručena na Rektorát Mendelovy univerzity a poté předána na příslušnou fakultu. Žádost si lze stáhnout zde.

Na základě zákona č. 137/2016 Sb., který mění a doplňuje zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), je od 1. 9. 2016 podmínkou zahájení řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání také uhrazení poplatku za úkony spojené s řízením. Výše poplatku činí 3000  za jednu žádost. K zaplacení poplatku bude žadatel vyzván až poté, co MENDELU obdrží veškeré materiály potřebné k nostrifikaci. Poplatek lze uhradit ve prospěch účtu:

Název účtu: Mendelova univerzita v Brně

Číslo účtu: 7200300237/0100

IBAN: CZ5601000000007200300237

BIC / SWIFT KÓD: KOMBCZPP / KOMBCZPPXXX 

Do poznámky pro příjemce je nutné uvést jméno žadatele (např. Nostrifikace - Jan Novák).

Poplatek lze uhradit pouze v korunách, přibližné ekvivalenty částky v jiných měnách nemohou být akceptovány.

Žádost by měla být podána pouze, pokud se jedná o uznání v oboru, který je svým obsahem i rozsahem podobný akreditovaným studijním oborům na MENDELU (lze najít zde). Pokud MENDELU obdobný program nenabízí, může žadatele využít seznamu veřejných vysokých škol (vizte zde), které nabízí MŠMT, kde je možné vyhledat i konkrétní akreditované programy (vizte zde).

K žádosti je nutné přiložit následující doklady:

1. Úředně ověřenou kopii diplomu nebo obdobného dokladu (certifikát, osvědčení, potvrzení apod.) o řádném ukončení vysokoškolského vzdělání s příslušnými náležitostmi (viz ověření pravosti podpisů a otisků razítek) s úředním překladem do českého resp. anglického jazyka.

2. Úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu (tzv. Diploma Supplement, resp. výpis absolvovaných předmětů) s úředním překladem do českého resp. anglického jazyka.

3. Mendelova univerzita může také požadovat doplňující informace o náplni vysokoškolského vzdělání v zahraničí.

K žádosti mohou být dále přiloženy následující dokumenty:

1. Kopie občanského průkazu nebo cestovního pasu.

2. Zastupuje- li žadatele v řízení jiná osoba, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc (jedná se o úřední ověření žadatele), resp. úřední překlad plné moci do českého nebo anglického jazyka.

3. Úředně ověřená kopie oddacího a rodného listu, pokud došlo ke změně jména žadatele v období, kdy byl vydán diplom a podáním žádosti., resp. úřední překlad oddacího či rodného listu do českého nebo anglického jazyka.

4. Originál nebo úředně ověřená kopie rozhodnutí o přiznání postavení uprchlíka.

Ověření pravosti podpisů a otisků razítek:

Postup při ověřování pravosti podpisů a razítek otištěných na originálech dokladů je závislý na zemi, kde žadatel absolvoval své zahraniční vzdělání. V tabulce lze vyhledat ke každé zemi příslušné ověření pravosti s odkazem na orgán, který v prvním stupni rozhoduje o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání.

Dle existujících mezinárodních smluv lze rozdělit způsob ověření do tří kategorií:

1. Bez ověření - státy, které uzavřely mnohostrannou úmluvu o právní pomoci - doklady platí na území smluvních států bez dalšího ověření.

2. Apostilla - státy, které uzavřely mnohostrannou úmluvu o zjednodušení ověřování cizích veřejných listin (Haagská úmluva). Je stanovena jednotná forma ověření pravosti dokladů formou tzv. apostilly, kterou vystavuje pověřený orgán státu (apostilní úřad), v němž byl diplom vydán. Seznam apostilních úřadů lze najít na stránkách Haagské konference (vizte zde).

3. Superlegalizace - nutná pro ostatní státy, kde pravost podpisů a otisků razítek na originálech diplomů o ukončení studia musí být ověřeny dle § 90 odst. 3 zákona o vysokých školách.
a) ministerstvem zahraničních věcí státu, v němž má sídlo zahraniční vysoká škola, která doklad vydala (resp. příslušný cizozemský orgán).
b) dále příslušným zastupitelským úřadem České republiky pro zemi, v níž má zahraniční vysoká škola sídlo.

Žádosti jsou zpracovány na rektorátě Mendelovy univerzity v Brně a poté postoupeny příslušné fakultě k vyjádření. V průběhu řízení může být žadatel vyzván k dodání dalších relevantních dokumentů nezbytných pro posouzení zahraničního studia (např. sylaby předmětů). V řízení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání je porovnáván obsah a rozsah zahraničního studia se studiem ve studijním programu, který má Mendelova univerzita akreditován.

V případě zjištění podstatných rozdílů v porovnávaných studijních programech nebo v případě, že diplom vydala zahraniční instituce, která není součástí vysokoškolského systému dané země, nastávají důvody pro zamítnutí žádosti. V takovém případě rektor žádost rozhodnutím zamítne. Je-li zahraniční vysokoškolské vzdělání uznáno, rektor vydá osvědčení o rovnocennosti se vzděláním získaným absolvováním Mendelovy univerzity v Brně. Rozhodnutí i osvědčení se zasílají do vlastních rukou žadatele, případně jeho zplnomocněného zástupce.

Lhůty pro vyřízení stanoví obecný předpis o správním řízení, tj. do 30 dnů od doručení, ve složitějších případech může být lhůta prodloužena na 60 dnů ode dne doručení kompletní žádosti.

Žadatel má právo ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání k Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen MŠMT). Odvolání žadatel podává prostřednictvím rektora Mendelovy univerzity v Brně. Rektor může o odvolání sám rozhodnout, jestliže námitkám odvolatele v plném rozsahu vyhoví. V ostatních případech nejdéle do 30 dnů, odvolání postoupí MŠMT.

V odvolání je nutné uvést následující údaje:

 • jméno a příjmení žadatele (resp. zástupce dle úředně ověřené plné moci)
 • datum narození,
 • adresa pro doručování písemností,
 • číslo jednací a datum vydání napadeného rozhodnutí,
 • odůvodnění odvolání,
 • datum a vlastnoruční podpis žadatele (resp. zástupce dle úředně ověřené plné moci),

K odvolání je nutné přiložit všechny dokumenty k uznání zahraničního studia a nezbytnou součástí je také rozhodnutí rektora, proti kterému se žadatel odvolává. K odvolání je možné přiložit doplňující dokumenty dokládající nové skutečnosti.

Budete-li potřebovat další informace, neváhejte kontaktovat Bc. Vendula Odleváková

Adresa: Mendelova univerzita v Brně, Oddělení pro vzdělávací činnost, Zemědělská 1, 613 00 Brno

Právní předpisy upravující uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Užitečné odkazy

Seznam soudních tlumočníků a notářů