ECTS katalog / Informace o univerzitě / Základní informace o univerzitě

Základní informace o univerzitě

Mendelova univerzita v Brně ve zkratce

Mendelova univerzita v Brně je nejstarším vysokým zemědělským a lesnickým učením v českých zemích. Byla zřízena v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská v Brně a pod tímto názvem existovala až do roku 1994. Jejím vznikem bylo dovršeno dlouhodobé úsilí o zřízení vysokého zemědělského učení na Moravě, která patří odedávna k zemím s nejvyspělejším zemědělstvím ve střední Evropě. Za dobu svého trvání prošla řadou organizačních i obsahových změn a připravila pro uplatnění v různých sférách národního hospodářství a oblastech hospodářské praxe desítky tisíc odborníků.

Mendelovu univerzitu v Brně (MENDELU) tvoří pět fakult a jeden vysokoškolský ústav: Agronomická fakulta, Lesnická a dřevařská fakulta, Provozně ekonomická fakulta, Zahradnická fakulta, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií a Institut celoživotního vzdělávání. Zahradnická fakulta sídlí v Lednici, ostatní v Brně. Počet studujících na univerzitě v současné době dosahuje čísla 10 654 studentů, z toho je 585 studentů zahraničních.

Mendelova univerzita v Brně reaguje systematicky na změny národního i mezinárodního prostředí a pružně přizpůsobuje těmto změnám obsah, formy a metody vzdělávání. Zájemci o studium si tak mohou vybrat z 37 akreditovaných studijních oborů bakalářského studia a 36 oborů navazujícího magisterského studia. Kromě toho univerzita nabízí také možnost studia v anglickém jazyce - na bakalářském stupni jsou to 4 obory, v navazujícím magisterském studiu se pak také jedná o 4 obory. V nabídce jsou takové atraktivní obory jako Agroekologie, Biotechnologie, Rostlinolékařství, Automobilová doprava, Chov koní a agroturistika, Technologie odpadů, Technologie potravin, Regionální rozvoj, Tvorba a výroba nábytku, Biotechnické úpravy krajiny, Lesnictví, Ekonomická informatika, Cestovní ruch, Veřejná správa, Finance, Zahradní a krajinářská architektura, Vinohradnictví a vinařství, Zahradnictví, Technické znalectví a pojišťovnictví a řada dalších. Nejlepší absolventi magisterského studia mohou pokračovat ve studiu doktorském. Pro zájemce o kombinovanou formu studia (studium při zaměstnání) je připraven výběr z 11 oborů bakalářského a 9 oborů navazujícího magisterského studia. I v kombinované formě je nabízena možnost studia v anglickém jazyce.

Každý student Mendelovy univerzity v Brně může, za splnění předem stanovených podmínek, strávit část svého studia v zahraničí v rámci programu Eramus+  na některé z více než 264 partnerských univerzit, které pokrývají v podstatě všechny země EU. Kromě zdokonalení se v cizím jazyce tak studenti získávají možnost načerpat nové, cenné vědomosti, zkušenosti, praxi a v neposlední řadě mohou i poznat spoustu nových přátel. V oblasti zahraničních styků využívají zaměstnanci i posluchači studijní, přednáškové a pracovní pobyty, stáže a konzultace, nejčastěji na vysokých školách ve Francii, Rakousku, Německu, Polsku, Finsku, Španělsku a v mnoha dalších zemích. Studenti se také mohou zapojit do spolupráce v rámci bilaterálních dohod, kterých má univerzita v tuto chvíli uzavřeno téměř 50 a zahrnují země jako Jihoafrická republika, Ghana, Thajsko, Čína, Chile, Nikaragua, Kanada, USA, Velká Británie, Rusko a mnoho dalších. Univerzita je také členem významných evropských organizací a spolupracujících sítí analogicky profesně zaměřených vysokých škol. Další z mnoha možností zahraniční spolupráce nabízí také zapojení univerzity do programu, LEONARDO DA VINCI, JEAN MONET, CEEPUS, AKTION a dále zapojení do projektů na podporu rozvojových částí světa a mnoha dalších mezinárodních projektů

Mendelova univerzita dále nabízí prostřednictvím výukových programů celoživotního vzdělávání zabezpečení kontinuálního obnovování znalostí a dovedností a získávání nové kvalifikace jak pro její absolventy, tak i pro široký okruh ostatních zájemců. V obecných rysech koncepce celoživotního vzdělávání navazuje na nabídku, kterou univerzita poskytuje ve svých akreditovaných studijních programech tak, aby se obdobné nebo překrývající kompetence daly získat i v programech celoživotního studia. Tato základní nabídka je rozšiřována o znalosti speciální, související zejména se znalostmi jazykovými, s rozvojem schopností zpracovávat informace, s moderními informačními technologiemi, se zvyšováním znalostí souvisejícími s fungováním současné společnosti a ekonomiky, s podnikáním i s vazbami na globální ekonomické prostředí a globalizační trendy. Výukové programy zahrnují rovněž i problematiku zemědělských trendů, ekologie, práva a komunikace.

Prostřednictvím Univerzity třetího věku (U3V) je na naší univerzitě poskytováno i seniorské vzdělávání jako tříleté zájmové studium občanů, a to cyklem přednášek a seminářů setříděných do tematických bloků, ve kterých se prezentují jednotlivé fakulty univerzity.

Věda a výzkum jsou trvalou a tradiční součástí aktivit akademických pracovníků Mendelovy univerzity v Brně. Šíře a diverzifikace výzkumných činností se projevuje ve věcném zaměření výzkumných projektů: ty pokrývají oblast od faktorů zemědělské, lesnické, zahradnické a dřevařské produkce/půda, voda, a další živé a neživé vstupy/, vztahů produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a lesnictví, k životnímu prostředí, zpracování a zhodnocení primární produkce, organizace a řízení procesů, souvisejícíh se zajištěním relevantních činností v průběhu celého potravinového řetězce, i hodnocení jejich ekonomické efektivnost až po dopady těchto činností v širších ekonomických souvislostech a akcentech na oblast venkova.
Oblastmi, do nichž je směřována disponibilní vědecko-výzkumná kapacita pracovišť univerzity (výzkumný program), jsou výzkumné záměry, výzkumná centra, grantově financovaný výzkum, specifický výzkum (výzkum studentů) a zapojení do mezinárodnách výzkumných programů, které představují jednu z aktivit priority internacionalizace univerzitních činností.
Pozornost je tradičně věnována poradenské činnosti, organizaci vědeckých aktivit v rovině konferencí, seminářů, výstav, workshopů a různých specializovných kurzů. V rámci expertní činnosti participují specialisté všech fakult na koncepční činnosti resortních ministerstvech, na formulování prioritních programů zemědělského, lesnického i ekonomického výzkumu, včetně deklarování priorit výběrových grantových agentur.
Kvalita výzkumu na univerzitě a jeho obsah se kontinuálně zvyšuje také v souvislosti s modernizací přístrojového vybavení (ročně přibližně 11 mil. Kč) a dalšího technického zázemí a rovněž s rostoucí mezinárodní spoluprací a trvale udržovanými kontakty a spoluprací se zemědělskou, lesnickou, zahradnickou a ekonomickou praxí.
Kvalita výzkumu je ověřována i popularizována zejména publikačními výstupy.
Zastoupení akademických a výzkumných pracovníků univerzity ve vědeckých společnostech v ČR i v zahraničí, v komisích grantových agentur a také v redakčních radách vědeckých časopisů je dlouhodobě stabilizovaná na solidní úrovni. S diverzifikací výzkumu koresponduje i oblast zdrojů financování výzkumu, zahrnuje zejména veřejné zdroje, a to institucionální a účelové (grantové), domácí i zahraniční.

Potřebám praktické výuky studentů, k řešení výzkumných úkolů a ověřování vědeckých poznatků v praxi slouží Školní zemědělský podnik Žabčice a Školní lesní podnik Masarykův les ve Křtinách. Pro výukové účely je rovněž využívána Botanická zahrada a arboretum. K dispozici posluchačům i pedagogům je rozsáhlá knihovna, čítárna časopisů a moderní informační a počítačové centrum. Audiovizuální centrum zhotovuje videozáznamy pro potřeby výuky a výzkumu a spravuje celouniverzitní filmotéku a videotéku. Pro zachování archivního bohatství a jeho zpřístupnění dalším generacím slouží rozsáhlý Univerzitní archiv.

Z hlediska ubytovací kapacity Mendelova univerzita v Brně disponuje 3124 lůžky na kolejích. Část kapacity je v Lednici, kde jsou ubytováni studenti třetích a vyšších ročníků Zahradnické fakulty. Mají zde k dispozici 304 lůžek ve dvou kolejích. Všichni zájemci mají možnost stravování ve vysokoškolské menze. Od 1. 8. 2010 vlastní univerzita nové ubytovací a stravovací zařízení, umístěné na Koleji Akademie, třída Generála Píky v Černých Polích.

Tělovýchovné a sportovní vyžití je studentům umožněno v rámci Centra sportovních aktivit (CSA), což je nově zřízené celoškolské pracoviště s účinností od 1. 9. 2102.

Struktura univerzity

Fakulty

 • Agronomická fakulta
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Zahradnická fakulta
 • Fakulta regionálného rozvoje a mezinárodních studií

Vysokoškolské ústavy

 • Institut celoživotního vzdělávání

Účelová zařízení

 • Centrum sportovních aktivit
 • Školní zemědělský podnik Žabčice
 • Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny
 • Správa kolejí a menz
 • Rybniční zámeček v Lednici

Celoškolská pracoviště

 • Botanická zahrada a arboretum
 • Centrum transferu technologií
 • Centrum sportovních aktivit
 • Ústav informačních technologií
 • Ústav vědecko-pedagogických informací a služeb
 • Zkušebna stavebně truhlářských výrobku