ECTS katalog / Informace o univerzitě / Specifické požadavky na přijetí

Specifické požadavky na přijetí

Obecné podmínky pro přijetí uchazeče ke studiu ve studijních programech stanoví § 48 a 49 zákona. Další podmínky pro přijetí uchazeče ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných fakultami podle § 49 zákona stanoví statut univerzity a příslušná ustanovení statutu fakulty; u studijních program uskutečňovaných univerzitou statut univerzity. O přijetí uchazeče ke studiu rozhoduje děkan.

Agronomická fakulta

A) Bakalářské programy

Uchazeči ze SŠ a VOŠ o prezenční formu studia - Hlavním kritériem pro přijetí ke studiu do prezenční formy studia je průměrný prospěch předchozího studia na SŠ/VOŠ za posledních 2,5 roku. Uchazeči o kombinovanou formu studia musí navíc splnit podmínku 2 roky praxe

Zahraniční uchazeči (nevztahuje se na výměny studentů mezi ČR a SR na základě podepsaných mezivládních dohod). Děkan fakulty má ve své pravomoci pozvat zahraniční uchazeče k ústnímu pohovoru, stanovit další podmínky pro přijetí přihlášky a následně i počet bodů pro přijímací řízení. O přijetí rozhodne děkan na základě pořadí uchazeče a limitu maximálně přijímaného počtu uchazečů.

B) Magisterské programy

Do navazujícího magisterského studia bude z předpokládaného počtu přijímaných současných studentů AF maximálně 50 % přijato bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků předcházejícího bakalářského studia AF a na základě prostupnosti studia. Rozhodujícím kritériem je studijní průměr předchozího bakalářského studia.

Ostatní uchazeči budou do navazujícího magisterského studia přijati na základě výsledku testu z předmětů státní závěrečné zkoušky předcházejícího bakalářského studia AF. Počet takto přijatých studentů bude doplněn do celkového předpokládaného počtu přijímaných studentů dle stanoveného směrného čísla.

Více informací o příjímacím řízení na AF.

Lesnická a dřevařská fakulta

Více informací o přijímacím řízení na LDF.

Provozně ekonomická fakulta

A) Bakalářské programy

Přijímací zkouška se vykonává z matematiky a ze světového jazyka zvoleného při podání přihlášky. Uchazeči o studium v programu "Economics and Management" a programu "Systémové inženýrství a informatika" vykonávají přijímací zkoušku z matematiky a anglického jazyka. Cizinci, kteří neabsolvovali úplné střední vzdělání (úplné střední odborné vzdělání) v českém anebo slovenském jazyce, mohou vykonat přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka.

B) Magisterské programy

Přijímací zkouška se vykonává z jednoho zkušebního okruhu v závislosti na programu studia. Uchazeč o přijetí ke studiu ve studijním programu:

 • Hospodářská politika a správa koná zkoušku z okruhu "Makroekonomie",
 • Ekonomika a management koná zkoušku z okruhu "Podniková ekonomika",
 • Economics and Management koná zkoušku z okruhu "Business Economics" v anglickém jazyce,
 • Systémové inženýrství a informatika koná zkoušku z okruhu "Ekonomická informatika",
 • Inženýrská informatika koná zkoušku z okruhu "Inženýrská informatika".

Více informací o přijímacím řízena na PEF.

Zahradnická fakulta

A) Bakalářské programy

 • Zahradnické inženýrství, Zahradnictví - hlavním kritériem přijetí je průměrný prospěch za 3 a půl roku studia na střední škole a průměrný prospěch za maturitní zkoušku.
 • Zahradní a krajinářská architektura
  • obor Zahradní a krajinářská architektura - 1. část: talentová zkouška (test všeobecných znalostí z oblasti výtvarné kultury, kresby), test z biologie, 2. část: ústní pohovor.
  • obor Zahradní a krajinářská realizace - 1. část: test z biologie a z výtvarné kultury, 2. část: ústní pohovor.

B) Magisterské programy

 • Zahradnické inženýrství
  • obor Zahradnictví - studijní výsledky za bakalářský stupeň studia, ústní pohovor z oblasti Biologie rostlin, Zahradnictví a Ekonomických disciplín.
  • obor Řízení zahradnických technologií - studijní výsledky za bakalářský stupeň studia, ústní pohovor dle zvoleného modulu (Biotechnologie v zahradnictví, Jakost rostlinných potravinových zdrojů a Vinohradnictví a vinařství).
 • Zahradní a krajinářská architektura
  • obor Zahradní a krajinářská architektura - studijní výsledky za bakalářský stupeň studia, výsledná klasifikace státní bakalářské zkoušky, výsledná klasifikace klauzurní práce a hodnocení portfolia.
  • obor Management zahradních a krajinářských úprav - studijní výsledky za bakalářský stupeň studia, klauzurní práce
 • Ovocnictví (International Master of Fruit Science) - výchozím předpokladem pro účast v přijímacím řízení je ukončené bakalářské studium v rámci oboru Zahradnictví.

Více informací o přijímacím řízení na ZF.

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

A) Bakalářské programy

Test studijních předpokladů, světový jazyk (AJ, NJ)

B) Magisterské programy

 • program Regionální rozvoj - test regionální ekonomiky a politiky, sociologie a péče o životní prostředí.
 • program Mezinárodní teritoriální studia - test regionálního rozvoje a problémů rozvojového světa.

Více informací o přijímacím řízeni na FRRMS